HASTA HAKLARI

0
1621
Cute girl and her mother looking at the doctor in hospital

 1- Hastanın saygın, nazik, kaliteli, onurlu  ve yeterli bir tıbbi bakım görmeye hakkı vardır.

 2- Hastanın ayrım görmeden tıbbi bakım almaya hakkı vardır

 3- Hastanın herhangi bir dış müdahaleden etkilenmeden çalışabilen bir hekim tarafından bakılmaya hakkı vardır.

 4- Hastanın genel kabul gören bilimsel tıbbi teknik ve bilgilerle tedavi görmeye hakkı vardır.

 5- Hastanın, sağlık durumuyla ilgili  en son teknik ve bilimsel tıbbi bilgileri almaya hakkı vardır.

 6- Hastalar arasında bir seçimin gerekli olduğu hallerde tüm hastaların haklarına riayet edilmeli ve seçim tıbbi kriterlerle ayrım yapılmaksızın gerçekleştirilmelidir.

 7-  Hastanın, tıbbi tedavi ve kontrolünün devamlı olmasını beklemeye hakkı vardır. Hekim, hastayla ilgilenen sağlık kurumları arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Daha ileri tedavi gereksinimi olan hastalarda, hekim  yeterli tedavi seçeneği sunmadan tedaviyi sonlandırmaz.

 8- Hasta hekimini seçme hakkına sahiptir.

 9- Hasta müdahalenin her aşamasında başka bir hekimin görüşünü alma hakkına sahiptir.

 10- Hastanın, kendisiyle ilgilenen sağlık personelinin kimlik ve ünvanlarını bilmeye hakkı vardır.

 11- Hastanın kendi kaderini belirleme, özgürce karar verebilme ve verdiği kararın sonucu hakkında bilgilenmeye hakkı vardır. .

 12- Mental yeterliliği yerinde olan hasta  tıbbi müdahaleyi kabul ya da reddetme hakkına sahiptir.

 13- Tıbbi müdahaleyi kabul ya da reddedebilmesi için hastanın bilgilendirilmesi gerekir. Bilgilendirme sırasında müdahalenin amaç ve niteliği, yarar ve riskleri, sonuçları, ret durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında hastaya açıklamada bulunulmalıdır.

 14- Hastanın hekim tarafından kendisine sunulan tıbbi işlemin alternetifinin olup olmadığını bilmeye hakkı vardır.

 15- Hastanın tıbbi müdahaleyi reddetmesi halinde uygun tedavi ya da başka bir sağlık kurumuna sevkini isteme hakkı vardır.

 16- Hastanenin, hastanın seçimini etkileyebilecek politikasını bilmeye hakkı vardır.

 17- Hasta araştırma ve eğitim çalışmalarına katılmama hakkına sahiptir.  Bunlara katılmayan hastaların, tedavilerinin aynı şekilde sürdürülmesini beklemeye hakkı vardır.

 18- Hastanın kabul ettiği tıbbi müdahalenin kısa ve uzun vadeli maddi yükünün ne olacağını, ödeme yöntemelerini  bilmeye hakkı vardır.  

19- Hasta tıbbi kayıtlarını inceleme ve elde edebilme hakkına sahiptir.

 20- Hastayı bilgilendirmenin onun sağlığı üzeride olumsuz etkisinin olacağı düşünülüyorsa hasta bilgilendirilmeyebilir. Ancak bu durumlar istisnai durumlar olarak kabul edilmelidir.

 21- Hastanın bilgilendirilmesi onun anlayabileceği bir dille ve bulunduğu sosyal ve kültürel özellikler gözönüne alınarak yapılmalıdır. Gerektiğinde tercüman kullanılabilir.

 22- Hastalar bir başkasının yaşamı için gerekli olmadığı sürece bilgilenmeme hakkını kullanabilirler.

 23- Hastanın, şikayet için başvurabileceği, haklarını arayabileceği etik kurul, hasta temsilcisi ya da diğer mekanizmalar hakkında  bilgi almaya hakkı vardır.

 24- Hastanın, tıbbi bilgilerinin gizliliğinin korunmasını beklemeye hakkı vardır. Bu bilgiler, hastanın ölümünden sonra bile korunmalıdır.

 25- Hastaya ait bilgiler hastanın izni ya da mahkemenin kararı ile verilebilir. Hasta izni olmadan sadece, onunla ilgilenen sağlık personeli hasta ile ilgili bilgileri öğrenebilir.

 26- Hasta yakınlarının bu bilgileri öğrenme hakkı tıbbi risklerin öğrenilmesi gereken  özel durumlarda söz konusu olabilir.

 27- hastaya ait bilgilerin gizliliği, insana ait ürünlerin gizliliğini de kapsar.

 28- Hastalar, kendilerinin yerine kimin bilgilendirileceği ve karar vereceğini belileme hakkına sahiptir.

 29- Hastanın isteğine karşı olarak yapılan tıbbi müdahaleler yasaların izin verdiği ölçüde ve etik kurallar göz önüne alınarak ancak çok özel durumlarda söz konusu olabilir.

 30- Hastadan tıbbi müdahale için izin alınması aydınlatılmış onam işlemi ile yapılabilir. 

 31- Bilinci kapalı olan hasta, çocuk ya da mental yeterliliği olmayan hastanın  aydınlatılmış onamı yasal temsilciden alınmalıdır. Bununla beraber, durumları izin verdiği sürece aydınlatılmış onam işlemine katılmaları sağlanmalıdır. Yasal yeterliliği olmayan hasta rasyonel kararlar verebiliyorsa, yasal temsilcisinin verdiği kararları reddetmeye hakkı vardır.

 32- Hastanın yasal temsilcisi yoksa, acil durumlarda  önceden hastanın aksi yönde  düşüncesini belirten bir belge yoksa hastanın onayı varsayılarak tıbbi müdahale yapılabilir. Acil durumlarda hekim hastanın yararına olacak şekilde davranır.  İntihar girişimin bulunduğu durumlarda ise bilinci kapalı hastaya hekim kurtarıcı tıbbi müdahalede bulunur.

 33- Yasal temsilcinin ya da hastanın tespit ettiği kişinin kararı tedaviyi reddetme şeklinde ise ve hastanın yararı için tıbbi müdahale kaçınılmaz ise müdahale için yasal izin alınabilir.  

34- Hastanın, tedavi ve bakımını etkileyebilecek hastane, eğitim kurumları, sağlık çalışanları ve finansman kaynakları arasındaki ilişkileri bilme hakkına sahiptir.

 35- Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini beklemeye hakkı vardır. Vaka tartışmaları, konsültasyon, muayene ve tedaviler hastanın mahremiyetini koruyacak tarzda yapılmalıdır.

 36- Hastanın bilincini yitirdiği zamanda tıbben ne yapılması gerektiğini belirten tıbbi vasiyet bırakmaya hakkı vardır. Hasta kayıtlarına bu yazılmalıdır. Eğer, hastanenin bu hakkı sınırlandırıcı bir politikası varsa bu hastaya bildirilmelidir.

 37- Hastanın, sorduğu sorulara makul cevaplar almaya hakkı vardır.

 38- Haklarını savunacak bir avukattan yararlanmaya hakkı vardır.

 39- Taburcu olmadan en az bir gün önce taburcu olacağını öğrenmeye hakkı vardır.

 40- Hastaların, kurumda kalacağı sürece uyacağı kurallar ve rutin işlemler hakkında bilgilenmeye hakları vardır.

 41- Hastaların onurlu bir şekilde ölmeye hakları vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here